Unit Integriti

Pengenalan

 • Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan.
 • Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam Agensi.
 • Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku serta pelanggaran tatakelakuan (kakitangan) dan etika (organisasi) serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil; dan melaporkan salahlaku jenayah kepada Agensi Penguatkuasaan yang bertanggungjawab.
 • Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi.
 • Memastikan pematuhan terhadap peraturan-peraturan yang berkuatkuasa.
 • Melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib kakitangan.
 • Program Kesedaran Integriti .
 • Program Peringatan Perintah-perintah dan Pekeliling-pekeliling yang terpakai .
 • Merancang pelaksanaan Inisiatif-inisiatif Pelan Antirasuah Nasional .
 • Dikemaskini pada: 18 Jan 2021
 • Cetak
 • 1088