Technology Application

Introduction

Bahagian Pengangkutan Awam dan Perdagangan bertangunggjawab untuk melaksana, menyedia, mengumpul, merekod, menjalankan kajian serta memantau hala tuju pengoperasian kenderaan perkhidmatan awam dan kenderaan barangan berdasarkan peruntukan Akta Pengangkutan Awam Darat dan Dasar Pengangkutan Negara bagi memastikan perkhidmatan awam lebih cekap,berkesan, responsif dan efisen.

 • Memantau dan mengawal selia piawaian prestasi pengendali melalui pelesenan bas, kenderaan barangan, teksi dan perniagaan pengantara (e-hailing).
 • Mengadakan sesi libat urus secara berkala dengan Kementerian, Agensi-agensi Kerajaan, Badan-badan Berkanun, Pengendali, Persatuan dan Pemain Industri.
 • Menganalisa dan menyelaras semua aktiviti pengumpulan, pengemaskinian, penyimpanan dan pelaporan data bas, kenderaan barangan, teksi dan perniagaan pengantara (e-hailing).
 • Menyelaras dan mengurus inisiatif program peringkat Kerajaan, Kementerian dan juga Agensi yang berkaitan pengangkutan awam dan perdagangan.
 • Memantau dan mengawal selia keselamatan operasi pengendali berlesen dan pemegang berlesen melalui ICOP Keselamatan.
 • Membantu Kementerian Pengangkutan dalam membangunkan dasar dan perancangan pembangunan Industri Pengangkutan Awam Darat.
 • Mengawal selia dan memantau perkara-perkara berkaitan operasi bas, kenderaan barangan dan teksi serta perniagaan pengantara (e-hailing).
 • Menganalisa dan memberikan syor pelesenan bagi bas, kenderaan barangan dan teksi serta perniagaan pengantara (e-hailing).
 • Membuat proses penilaian tuntutan bayaran bagi inisiatif ISBSF dan SBST.
 • Membuat pemantauan operasi perkhidmatan bas berhenti-henti melalui sistem PMHS.
 • Menyedia dan memberi latihan ICOP Keselamatan.
 • Melaksanakan proses pembatalan dan penggantungan lesen.
 • Membuat sesi libat urus bersama industri.
 • Modified on: 16 Feb 2021
 • Print
 • 1760