Express Bus and Terminal Division

Introduction

Bahagian Bas Ekspres dan Terminal bertangunggjawab untuk melaksana, menyedia, mengumpul, merekod, menjalankan kajian serta memantau hala tuju pengoperasian perkhidmatan terminal dan bas ekspres berdasarkan peruntukan Akta Pengangkutan Awam Darat dan Dasar Pengangkutan Negara bagi memastikan perkhidmatan bas ekspres dan terminal lebih cekap,berkesan, responsif dan efisien.

 • Memantau dan mengawal selia piawaian prestasi pengendali melalui pelesenan Bas Ekspres.
 • Memantau dan mengawal selia piawaian prestasi pengendali melalui pelesenan terminal melalui penguatkuasaan dan audit.
 • Mengadakan sesi libat urus secara berkala dengan Kementerian, Agensi-agensi Kerajaan, Badan-badan Berkanun, Pengendali, Persatuan dan Pemain Industri.
 • Menganalisa dan menyelaras semua aktiviti pengumpulan, pengemaskinian, penyimpanan dan pelaporan data Bas Ekspres dan terminal.
 • Menyelaras dan mengurus inisiatif program peringkat Kerajaan, Kementerian dan juga Agensi yang berkaitan Bas Ekspres dan Terminal.
 • Membantu Kementerian Pengangkutan dalam membangunkan dasar dan perancangan pembangunan Industri Pengangkutan Awam Darat.
 • Mengawal selia dan memantau perkara-perkara berkaitan operasi bas ekspres dan terminal
 • Menganalisa dan memberikan syor pelesenan bagi bas ekspres dan terminal.
 • Modified on: 16 Feb 2021
 • Print
 • 947